Mayor's Office of Astana

Official Website of the Mayor’s Office of Astana

Your School

26.09.2016, 20:24

Catalogue of websites of the general education schools: http://bilim.astana.kz/ru/zhalpyi-bilim-beretin-mektepterdi-tizimi/

Schools of Astana

Educational Organization (based on the Legal Entity Registration Certificate)

Legal Address (Index, District)

Language of Instruction

Director of the School

Contacts

1

2

3

4

5

6

Public General 

Education Organizations

1

“Lyceum School No.1” State Institution of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 9 Zheltoksan Str.

Russian

Mendybayev Aidarbek Bulekbayevich

50-16-94

2

“Gafu Kairbekov Gymnasium School No.2” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 19 Seyfullin Str.

Kazakh, Russian

Shaimerdenov Gamil Magazhirovich

50-16-31

3

“Gymnasium School No.3” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 35 Respublika Ave.

Kazakh Russian

Shevernyayeva Yelena Vassilyevna

50-16-95

4

“Zhambyl Zhabayev Gymnasium School No.4” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 3 Sh. Aymanov Str.

Kazakh

Syzdykova Bazarkul Sagyndykovna

50-16-55

5

“Gymnasium School No.5” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 16 Zh.Tarkhan Str.

Kazakh Russian

Trufanov Aleksei Stefanovich

50-17-42

6

“Yuriy Gurov Gymnasium School No.6” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 47/1 Bogenbai Ave.

Russian

Krylova Tatyana Konstantinovna

43-17-42

7

“Gali Ormanov Gymnasium School No.7” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 57 Bogenbai Batyr Ave.

Kazakh Russian

Aytova Zhanat Turysbekovna

50-14-72

8

“Secondary School No.8” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 56 Assan Kaigy Str.

Kazakh

Satmagambetov Sakan Yelyusizovich

50-17-74

9

“Zerde” School No.9 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Saryarka District, 20 Saryarka Ave.

Kazakh

Seksenova Aliya Sergaziyevna

50-18-01

10

“Gymnasium School No.10” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 7 Gabdullin Str.

Kazakh, Russian

Tashenova Marziya Akimovna

50-17-90

11

“Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 7 Kamysty Str.

Kazakh, Russian

Kalkamanova Saule Baltabayevna

41-63-35

12

“Secondary School No.13” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, “Promyshlenniy” Residential Area, 5 Shalkode Str.

Russian

Rakhymbekov Kanat Kekenovich

50-15-41

13

“Gymnasium School No.14” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 23 Moskovskaya Str.

Kazakh, Russian

Nadein Oleg Anatolyevich

50-14-80

14

“Lyceum School No.15” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 48/1 Saryarka Ave.

Kazakh, Russian

Zharkenov Bauyrzhan Kaparovich

50-14-97

15

“Tolegen Aybergenov Secondary General Education School No.16” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 81 Kenessary Str.

Kazakh, Russian

Aytmukhametova Balzhan Kaiyrtayevna

50-16-62

16

“Akan Kurmanov Gymnasium School No.17” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Yessil District, 9/1 Kabanbai Batyr Ave.

Kazakh Russian

Umerbayeva Ramziya Faatovna

50-17-25

17

“Secondary School No.18” SI of Astana Office of Education

Р010000 Astana, Saryarka District, 17 Bogenbai Batyr Ave.

Kazakh, Russian

Kabylova Nursulu Kalzhigitovna

50-15-74

18

“Secondary School No.19” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 32 Tamshaly Str.

Kazakh Russian

Chizhevskaya Larissa Yevstafiyevna

50-15-57

19

“Secondary School No.20” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 62 Kartalinskaya Str.

Russian

Kossybayeva Altynai Makhmedunovna

50-15-60

20

“Secondary School No.21” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 4 Kemengeruly

Russian

Baimukhambetova Saulesh Kuatovna

50-15-76

21

“Gymnasium School No.22” SI of Astana Office of Education

010000, Astana, Almaty District, 16 Zh. Zhirentayev Str.

Russian

Seytmukhametova Roza Tulegenovna

50-17-51

22

“Secondary School No.23” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Saryarka District, 17 Taiburyl Str.

Kazakh, Russian

Mukhamadiyev Beymbet Mukhamedkazinovich

50-15-92

23

“Secondary School No.24” SI of Astana Office of Education

010000, Astana, Yessil District, Prigorodniy Residential Area, 127

Kazakh, Russian

SundetovGabitNassyrovich

28-15-33

24

“Secondary School No.25” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 9 Altynsarin Str.

Russian, Kazakh

Gaisina Sairan Toleukhanovna

50-66-47

25

“Kindergarten Primary School No.26” Complex of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District,  24 Konstitutsiya Str.

Kazakh

Zhangazakova Karlygash Yessimkhanovna

27-33-35

26

“Lyceum School No.27” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 5/1 Takha Hussein Str.

Kazakh, Russian

Sadvakassov Khakim Zhakeyevich

50-17-54

27

“Secondary School No.28” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 8 Petrov Str.

Russian

Brussevich Tatyana Appolinaryevna

50-15-04

28

“Secondary School No.29” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, Zheleznodorozhniy Residential Area, 22 Gorky Str.

Kazakh Russian

Dosmagambetova Karlygash Tortayevna

60-75-04

29

“Gymnasium School No.30” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 11 Petrov Str.

Russian, Kazakh

Azimkhanova Saule Mynshalovna

50-17-14

30

“Gymnasium School No.31” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 49 Kenessary Str.

Russian, Kazakh

Samsonova Irina Konstantinovna

50-17-05

31

“Gymnasium School No.32” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 25/3 Abylai Khan Ave.

Russian, Kazakh

Groder Viktor Germanovich

50-17-77

32

“N. Abdirov “Kindergarten Primary School No.12” Complex” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 2 Zhakhansha Dosmukhameduly Str.

Kazakh, Russian

SegizbayevaAlmagulTlektessovna

53-24-89

33

“Secondary School No.34” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Saryarka District, 23 Taiburyl Str.

Kazakh

RakhimberlinaDidarAlimovna

53-87-81

34

“Lyceum School No.35” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 9/1 Abai Ave.

Kazakh, Russian

Ahmedin Talgat Naimanbayevich

50-17-36

35

“Secondary School No.36” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 7 Karasai Batyr Str.

Russian

Abdynassirova Sara Aldybayevna

50-15-18

36

“Syrbai Maulenov Secondary School No.37” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 44/3 Kuyshi Dina Str.

Kazakh, Russian

Akhmetov Bazyl Aldeshevich

50-16-88

37

“Lyceum School No.38” СSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, 8/2 Musrepov Str.

Kazakh

Acting Director, Balabekova Zhadyra Butagaliyevna

50-17-12

38

“Evening (Session) School No.39” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 22 A.Moldagulova Str.

Kazakh,   Russian

Rymbayeva Raziya Bariyevna

50-18-14

39

“Alkei Margulan Secondary School No.40” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 24 D.Babataiuly Str.

Kazakh

Irgebayev Yerbol Yeslyamovich

50-16-69

40

“Secondary School No.41” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Koktal Residential Area, 1a Ardagerler Str.

Russian

Yessirkepova Marziya Temirgaliyevna

50-15-62

41

“Secondary School No.42” of Astana

010000 Astana, Almaty District, Kuigenzhar Residential Area, 6/2 Zhanaturmys Str.

Kazakh

KaliyevSerikSabyrbekovich

49-64-35

42

“Secondary School No.43” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, “Michurino” Residential Area, 18 Alakol Str.

Russian

Muldasheva Sholpan Kakenovna

29-43-73

43

“Secondary School No.44” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, Internatsionalniy R/A, 8 Nurlyzhol Str.

Russian, Kazakh

Orynbayev Bakhytzhan Sharipbekovich

50-68-43

44

“Secondary School No.45” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Yessil District, Prigorodniy Village, 8/1 Ushkyshtar Str.

Kazakh, Russian

Kishibayev Baurzhan Kabazhayevich

50-67-29

45

“Kindergarten - Gymnasium School No.46” Complex” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 35 Aliya Moldagulova Str.

Russian

Baizulda Gulmira Zhanybayevna

39-84-18

46

“Kindergarten - Gymnasium School No.47” Complex” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 21 S.Seyfullin Str.

Russian

TodarashOlgaYevgeniyevna

50-16-42

47

“Lyceum School No.48” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 15/2 Zhirentayev Str.

Kazakh

SadykovaZaureZhakanovna

50-16-60

48

“Secondary School No.49” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Ondiris Village, 3 Saryadyr Lane

Kazakh

DzhumartovaDanaraMeyranbekovna

50-15-97

49

“Raiymbek Batyr “Kazgarysh” Lyceum School No.50” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, 6 Kuyshi Dina

Kazakh

BolatayevaRozaAblakimovna

35-68-76

50

“Gymnasium School No.51” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, Karaotkel Micro-District, 5 Amanat Str.

Kazakh

DuysenovaKunimkhanSmagulovna

50-17-65

51

“Gymnasium School No.52” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 38 Burabai Str.

Kazakh

BaitassovaUlbosynBekmurzayevna

50-17-58

52

“Lyceum School No.53” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 17 Karkabat Str.

Kazakh, Russian

AbdrassilovKazbekZhakenovich

50-16-82

53

“Lyceum School No.54” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 4 Imanbayeva Str.

Kazakh

AmrinaGaliyashKuanyshbekovna

68-38-36

54

“Secondary School No.55” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 2 Zh. Dosmukhameduly Str.

Kazakh, Russian

Kazmukhanbetova Zhanat Talgatovna

50-15-24

55

“Lyceum School No.56” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 29/1 Chelyuskintsev Str.

Kazakh

Alpishev Zhumagazy Azenovich

50-18-07

56

“Secondary School No.57” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, Promyshlenniy Village, 46 Sharbakty Str.

Kazakh

Kaskyrbai Mukanuly

50-15-36

57

“Gymnasium School No.58” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Saryarka District, 22 Akan Seri Str.

Kazakh

Nugumanova Samal Botakhanovna

50-15-65

58

“Lyceum School No.59” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Yessil District, 5/1 Sauran Str.

Kazakh, Russian

Zhussupova Zaure Ginayatovna

50-17-95

59

“Lyceum School No.60” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 21/1 Kubrin Str.

Kazakh, Russian

Duysenova Ayman Zhumagaliyevna

50-18-21

60

“Secondary School No.61” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Kartaly Str.

Kazakh

Zhangazakova Kenzhessary Abseytovna

50-15-86

61

“Lyceum School No.62” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, 41 Moskovskaya Str.

Kazakh, Russian

Seytenova Aliya Maratovna

50-15-28

62

“Gymnasium School No.63” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (left side), 38 Lepsi Str.

Kazakh, Russian

Ponyaeva Irina Ivanovna

42-21-09

63

“Lyceum School No.64” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 15 G.Musrepov Str.

Kazakh

Bulambayeva Roza Akseitovna

50-17-33

64

“Gymnasium School No.65” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Street No. 187, Building 18/4

Kazakh, Russian

Temenova Saule Yermukhanovna

47-38-60

65

“Lyceum School No.66” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Yessil District, 33/1 Kunayev Str.

Kazakh

Shayakhmetova Aytzhan Yermukhanovna

50-18-55

66

“Gymnasium No.67” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Saryarka District, Street No. 188, Building 23/1

Kazakh

Mukysheva Kuralai Balgabayevna

72-96-77

67

“Secondary School No.68” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Saryarka District, Koktal Village, 2 Kusmurun Str.

Kazakh

ZhakenbaiSharipkhanKazhytayevich

50-15-47

68

“Gymnasium School No.69” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, Ilyinka Residential Area, 141 Issatai Batyr Str.

Kazakh, Russian

Acting Director, Adamova Khatira Idrissovna

57-75-69

69

“Lyceum School No.70” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, South East Residential Area (right side), 1 Maikaiyn Str.

Kazakh

KaziyevaMaralKadikenovna

50-15-31

70

“Lyceum School No.71” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, Proyektnaya 200 Street, Building 4

Kazakh Russian

Aubakirova Shynar Aydarkhanovna

50-16-09

71

“Lyceum School No.72” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, 25 A.Baitursynov Str.

Kazakh Russian

Zhussupova Gulsum Assylovna

31-31-38

72

“Lyceum School No.73” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, Street А191, Building No. 2  

Kazakh

Baitazhikova Kuralai Amangeldiyevna

49-20-97

73

“Gymnasium School No.74” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, Street 23-17, Building No. 29

Kazakh

Nussipzhan Zheniskul Temirkhanovna

65-75-42

74

“Gymnasium School No.75” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, 28/1 Orynbor Str.

Kazakh, Russian

Togatayeva Saltanat Abdrakhmanovna

49-03-48

75

“Lyceum School No.76” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, 10/1 Turkistan Str.

Kazakh

Tulekova Sapura Seydualiyevna

57-12-21

76

“Gymnasium School No.77” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, 22/1 Orynbor Str.

Kazakh

Baimenova Gulzhamal Perdibayevna

-

77

“Gymnasium School No.78” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, Street Е 11, Building 8

Kazakh

Zhumabekova Zhanar Omirkhanovna

40-83-65

78

“Lyceum School No.79” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, Street Е-246, Building 3

Russian, Kazakh

Acting Director, Mukusheva K.B.

49-19-11

79

“Astana English School” Gymnasium School No.81 for Gifted Children” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, 2 Ilyas Omarov Str.

Kazakh English

Sadykova Gulnar Dinkuatovna

-

80

“Daryn” Specialized Lyceum School No.82” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Yessil District, 32/1 Turkistan Str.

Kazakh

Kassymbek Zhamal Bazarkulovna

-

81

“Gymnasium School No.83” CSI of the Mayor’s Office of Astana

010000 Astana, Almaty District, 35 Baitursynov Str.

Temenova Saule Yermukhanovna

-

82

“Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Boys” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 59 Seyfullin Str.

Kazakh

Akimov Nurken Zhanbyrbayevich

50-17-23

83

“Kazakh-Turkish” Boarding School – Lyceum for Gifted Girls” SI of Astana Office of Education

010000 Astana, Almaty District, 25 Baitursynov Str.

Kazakh

Slambekov Yerlan Talgatbekovich

48-11-60

Private Schools

1

“Nurorda” International School

010000 Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34  

English

Muharrem Ustun

42-78-25

2

“Nurorda” Lyceum” Institution

010000, Astana, Almaty District, Street 23-13, Building No. 34

Kazakh

Orhan Oztomsuk

42-78-27

3

“The Capital’s” Lyceum” Center of Education, Branch of Non-Profit Partnership

010000 Astana, 21 Akyn Sara Str.

Russian

Sarsembayeva Assemgul Toleubayevna

79-05-12

4

“International College of Continuous Education” Institution of Education

010002 Astana, Almaty District, 8/4 Zh.Tashenov Lane

Russian

Khan Eduard Alekseyevich

22-45-90

5

“Economic Lyceum” Non-Profit Educational Institution

010000 Astana, Almaty District, 2/2 Petrov Str.

Russian

Syzdykova Bakhytgul Rakhymbekkyzy

35-37-87

6

NU “Central” Economic School

010000 Astana, Saryarka District, 35 Respublika Ave.

Russian

Klyunda Tatyana Aleksandrovna

50-16-98

7

“Miras” School, Branch of the “Nursultan Nazarbayev Fund of Education” Public Fund in Astana

010000 Astana, Almaty District, 32 Kuyshi Dina Str., Building 34

Kazakh, Russian, English, French

Khamitova Yelena Mikhailovna

36-98-67

8

“Pochemuchka” Children School of Development

010000 Astana, Saryarka District, 18 Y.Dukenuly Str.

Russian

Belozerova Kapitolina Nikolayevna

39-69-39

9

“Akmbulak 1 – Astana” LLP

010000 Astana, Almaty District, 16/3 B. Mailin Str.

Kazakh, Russian

Dossanova Nursulu Maratovna

26-95-22

10

Branch of “Blue Sail” Kindergarten-Gymnasium” Institution of Education

010000 Astana, Almaty District, 28/1 Abylai Khan Ave.

Kazakh, Russian

Kolossovskaya Anna Pavlovna

36-62-68

11

“Haileybury Astana School” Limited Liability Partnership without the Right to Profits Allocation

010000 Astana, Street 43a, Building 4

English

Colin Callaghan

55-98-55

Any use of materials is allowed with the reference to the official website of Astana city http://astana.gov.kz